مهاجرت و ویزا
آموزش
املاک
مشاوره
رسانه
درباره ما
تماس با ما
سالها سابقه درخشان
دارای مجوز رسمی از اتاق بازرگانی فرانسه
همکاری با وکلا و کارشناسان مجرب
دارای مشاورین مجرب در بخش املاک و اقامت تمکن
اساتید آموزش زبان مجرب و بومی(native)
مشاوره حرفه ای تخصصی
ویزای تحصیلی
آموزش برتری است که هیچ تباره ای نمیتواند از شما بگیرد. مهاجرت تحصیلی به شما این فرصت را می‌دهد که به بهترین شکل ممکن آموزش ببینید و در مسیر رسیدن به اهداف خود پیش بروید. نلسون ماندلا
اطلاعات بیشتر
ویزای تحصیلی
ویزای تمکن
مهاجرت نه تنها تغییر مکانی نیست، بلکه یک تغییر زندگی است. مایا آنجلو
اطلاعات بیشتر
ویزای تمکن
ویزای توریستی
سفر کنید تا جهان را ببینید و درک کنید. به طوری که بتوانید به دنیای بزرگ تری تاثیر بگذارید. مهاتما گاندی
اطلاعات بیشتر
ویزای توریستی
مشاوره تخصصی
مشورت گرفتن از افراد با تجربه می‌تواند ما را از دچار شدن به اشتباهاتی که دیگران قبلاً کرده اند، جلوگیری کند. ژان کوتیو
اطلاعات بیشتر
مشاوره تخصصی با ارزیابی و امکان سنجی واقعی
آموزش آنلاین زبان
در دنیای امروز، دانش بسیاری از ماهیت های خود از جمله مکان و زمان را پیوند داده است. آموزش آنلاین این امکان را فراهم می‌کند که این ماهیت‌ها را بشکنیم و به عمق دانش برسیم. پیتر دیامندیس
اطلاعات بیشتر
آموزش آنلاین زبان
خرید و اجاره ملک
سرمایه‌گذاری در املاک نیاز به دانش، تحقیق و انتخاب درست دارد. اگر صحیح انجام دهید، می‌تواند منبعی قابل اعتماد برای ثروت شما باشد. آندرو کارنگی
اطلاعات بیشتر
مشاوره خرید یا اجاره ملک

ویزای تحصیلی

انتخابی مناسب برای آینده ای بهتر

ویزای تمکن

انتخاب بدون ریسک صاحبان سرمایه

ویزای توریستی

مقصد برگزیده گردشگری
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم دو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺗﻤﺎم دوران ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﺰای ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده اﻧﺪ، از ﻣﻌﺎﯾﺐ وﯾﺰای ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﮐﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﮏ اﻟﻤـﺎس ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾـﺪ ﻣﻠﮏ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ اﺟﺎره ﻣﻠﮏ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺎت ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﺟﺬاب ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
--
یورو
--
دلار
--
پوند
--
درهم